top of page

ייפוי כוח מתמשך

אמנם לא תמיד נוח או נעים לחשוב על כך, אבל רצוי ומומלץ לכל אדם לחשוב ולתכנן מה היה רוצה שיקרה אם חלילה לא יוכל לטפל בעצמו בענייניו. כפי שאנו רוכשים ביטוח, למקרה שחס וחלילה יקרה אירוע בלתי רצוי, כך עלינו להערך לשאלה – מי מתאים לקבל החלטות עבורנו אם לא נהיה כשירים לכך, ואילו הנחיות נרצה לתת להם כדי שנוכל להביע מראש את רצונותינו עבור מקרים בהם כבר לא נוכל לקבל החלטות בעצמנו ?

ייפויי כוח מתמשכים הם כלי משפטי שנכנס לישראל לפני שנים לא רבות, כחלופה מומלצת שמאפשרת להמנע ממינוי אפוטרופוס. מסמך זה נועד להבטיח שבתחומים שבהם נרצה בכך, נוכל להתוות את העתיד שלנו – כך שבמידת האפשר הוא יהיה על פי ההנחייה והבעת הרצון שלנו כפי שהגדרנו וקבענו מראש, גם במצבים שבהם המצב ידרדר ויהיה לנו קשה להבין ולשלוט בעניינינו.

אפשר להגביל את ייפוי הכוח המתמשך כך יתייחס רק למצבים רפואיים, אישיים, רכושיים (או לחלק מהם), וניתן גם להגדיר הנחיות למיופי הכוח העתידי. באמצעות ייפוי הכוח המתמשך ניתן לקבוע מי יהיו האחראים על עניינך ולקבוע מנגנונים להבטיח את מימוש הרצונות אם חס וחלילה נהפוך באחד הימים לבלתי כשירים.

 

במקרה שאדם מוכרז כבלתי כשיר, ייפוי הכוח המתמשך גם יאפשר לבני המשפחה (או לכל אדם אחר שאנו יקרים לו) לפעול ביעילות ובמהירות כדי להבטיח את רצונותינו, וזאת מבלי שיאלצו לפעול בהליך ארוך, מתיש ויקר של מינוי אפוטרופוס. קביעת ההנחיות והבעת הרצונות מראש אף יכולה למנוע חיכוכים ומתיחויות בין בני המשפחה והקרובים בשאלה 'מה היית רוצה' ומה נכון לעשות בעניינך כשכבר לא ניתן להחליט בדבר. 

 

אנשים רבים פועלים וממלאים צוואה בכדי להביע את רצונם בשאלה מה יעשה בעזבונם לאחר פטירתם. מדובר בשני מסמכים נפרדים שנכנסים לתוקף במצבים שונים לחלוטין: יפוי כוח מתמשך מתיחס ונכנס לפעולה במקרה בו חס וחלילה משתבשת יכולת קבלת ההחלטות בעודנו בחיים, והוא מאפשר להשפיע על האופן שבו יראה המשך החיים – כגון היכן נעדיף להמשיך לחיות, כיצד יטופל רכושנו, ואיך נרצה להנחות את יקירינו. על כן, ייפוי כוח מתמשך אינו משנה ואינו תלוי בצוואה (בין אם קיימת ובין אם לא), אלא משלים ומאפשר לנו להורות מראש מה יקרה בעודנו בחיים.

 

תהליך מילוי יפוי כוח מתמשך דורש קשב, רגישות, ומחשבה על מגוון מצבים אפשריים, כל אחד לפי נסיבות חייו וסביבתו. עורכי הדין ספי חפצדי, עופר ארמוני ויונתן ארנון, עברו הכשרה מיוחדת של האפוטרופוס הכללי והוסמכו על ידיו לעריכת ייפויי כוח מתמשכים.

 

להרחבה נוספת ניתן לצפות בהסברים בעניין באתר האפוטרופוס הכללי: ייפוי כוח מתמשך

bottom of page